اهداف و ماموریت ها

تصویر

  • بسترسازی برای تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی و کمک به رونق اقتصاد محلی مبتنی بر فناوری
  • ایجاد زمینه کارآفرینی و حمایت از فعالیت های نوآورانه و خلاقیت نیروهای پژوهشگر جوان
  • ایجاد فضای لازم برای گسترش موسسات کوچک و متوسط دانش گرا در زمینه های فناوری کشاورزی
  • پشتیبانی های لازم درجهت ساختارسازی و تثبیت ایده فناورانه
  • تأمین محل کار(به صورت اجاره) و تجهیزات و تاسیسات موردنیاز واحدهای فناور
  • خدمات آزمایشگاهی، کارگاهی، اطلاع­رسانی، مدیریتی، حقوقی، مالی، اعتباری، پروژه یابی و بازاریابی
  • آموزش های تخصصی ویژه و مشاوره به صاحبان ایده  ازجمله در خصوص چگونگی ثبت ایده و مراحل آن
  • حمایت از توانمندسازی و توسعه سازمانی واحدهای فناور

تصویر