خوشه نوآوری

ترکیب منسجمی از متخصصین، نوآوران و سرمایه هاي مخاطره پذیر، شرکت هاي با فناوري های برتر و زیرساخت هاي فیزیکي مناسب است که در مجاورت دانشگاه ها، پارکهاي علم و فناوري و مراکز تحقیقاتی  و در یک محدوده جغرافیایي مشخص با یک مدیریت بازار محور، محصولات و خدمات دانش محور را تولید می کنند. امروزه خوشه ها بعنوان مدلی برای توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش مورد توجه قرار گرفته است. از این رو اقتصاددانان، خوشه ها و شبکه ها را بعنوان مزیت رقابتی جهانی و دارای نقش ویژه و کلیدی در بهره وری سریع از دستاوردهای نوآوری می دانند. در تعریف خوشه بر عواملی همچون؛ تمرکز جغرافیایی و تشابه حوزه فعالیت، تخصص و تقسیم وظایف که منجر به ارتباط درون گروهي و وابستگي هاي دروني نهادها / شرکت های فناور می شود، تاکید میگردد. خوشه هاي علم  و فناوري را تركيب منسجمي از  دانشگاه ها ، پاركهاي  فناوري، مراكز تحقيقي و پژوهشي ،شركت هـاي  بـ ا فناوري برتر ،سرمايه هاي مخاطره پذير،امكانات و زيرساختهاي فيزيكي و نهـادي و  سـرمايه انـساني مـي داننـد كـه در يـك محدوده خاص جغرافيايي با يك مديريت متمركز و ساختار حقوقي خاص با اتصال به يك   بازار مصرف ،محصولات  و خدمات دانش محور را توليد مي كنند. 

عمده ترین مزایا شکل گیری خوشه نوآوری شامل:

تصویر

  •     افزایش فرصت های کار و فعالیت
  •     تبادلات دانش و در نتیجه هم افزایی دانش بین شرکت ها،
  •   افزایش سطوح تخصصی، تقویت روابط اقتصادی نوآورانه نام برد.

تصویر


اصل بنیادی این است که خوشه های منطقه ای این توانایي را دارند که اگر ایجاد شبکه های قوی اجتماعی کسب و کار تشویق گردد و نوآوری های موفق و مزیت های رقابتی ترویج می یابند. به همین خاطر بسیاری از کشورها در تدوین سیاست های خود روی ترویج نوآوری و شکل گیری خوشه های صنایع/فناوری مرتبط در مناطق مختلف در جهت ایجاد رقابت و رشد اقتصادی تمرکز نموده اند . امروزه بر اهمیت شکل گیري فضاهاي نوآوري به عنوان مدلی جدید در جغرافیاي نوآوري کشورها تأکید می گردد. کشورهاي مختلف در تلاش هستند تا با ایجاد زیرساخت هاي مناسب در کشور، ضمن جذب و نگهداري از بنگاه ها و افراد خلاق براي پیشبرد نوآوري، به رشد اقتصادي و افزایش رقابت پذیري مناطق خود دست یابند. خوشه هاي نوآوري از جمله سازوکارهایی هستند که قابلیت نوآوري کسب وکارهاي متمرکز در یک منطقه جغرافیایی خاص را افزایش می دهند. در تحقیقات متعددي اثبات شده که خوشه ها و شبکه نوآورانه موجود در آن، ظرفیت چشمگیري در پایداري رشد اقتصادي کشورها دارند. در حالت معمول شر کتها در نوآوري فناورانه با موانعی مثل کمبود بودجه، ریسک شکست محصول، فقدان شایستگی فناورانه و کمبود نیروي انسانی ماهر روبرو هستند. خوشه هاي نوآوري سازوکاري هستند که موانع دسترسی شرکت ها را به نوآوري فناورانه کاهش می دهند. خوشه هاي نوآوري، بوم سازگان هاي پرجنب وجوش  و سرزند ه اي متشکل از بازیگران متنوع هستند که از فرآیند ایجاد شرکتهاي جدید و رشد شرکت هاي بالغ پشتیبانی می کنند. تاکنون مطالعات زیادي بر شناسایی اهمیت اقتصادي خوشه ها صورت گرفته است. شرکت هاي موجود در یک خوشه، مزیت هاي عملکردي بسیاري را کسب می کنند که سبب دسترسی آسان به اطلاعات، نزدیکی به تأمین کنندگان تخصصی و مشتریان و کاهش هزینه هاي معامله می شود. در یک خوشه، شرکتها به دلیل نزدیکی فیزیکی، به شبکه ها و اطلاعات مختلف، دسترسی دارند.

 تصویر


سیلیکون دشت اولین خوشه نوآوری ایران :

هسته اولیه این خوشه  شهرک نواوری ایران است که  از ابتدای سال 1402 در اراضی 5 هکتاری  احداث میگردد. و طبق طرح جامع  این محل ، و همجواری آن با مراکز تحقیقاتی و صنعتی ملی کشور ، با فراهم شدن زمینه هاي سرمایه گذاري مخاطره پذیر و تکامل سایر اجزاء مورد نیاز تشکیل یک خوشه واقعي علمي  و فناوري نواوری ؛ زمینه هاي تبدیل این منطقه به بزرگترین خوشه نواوری کشور فراهم میگردد. کسب و کارهای بزرگ با استقرار و ورود به خوشه نوآوری ایران می توانند از ظرفیت کسب و کارهای نوپا استفاده کنند و همکاری و مشارکت های نوآورانه زیادی را در این خوشه نوآور ایجاد کنند و همچنین ورود کسب و کارهای نوپا و کسب و کارهای فناور به خوشه نوآوری ایران می تواند مزیت های مضاعفی برای این کسب و کارها داشته باشد خوشه نوآوری ایران منابع زیادی در اختیار خواهد گرفت تا کسب و کارهای نوپا و کسب و کار های فناور بتوانند از انواع و اقسام منابعی که در این شهرک نوآوری در جریان است استفاده کنند و رشد کسب و کار خود را بهبود بخشند خوشه نوآوری ایران بیشترین مزیت را برای کسب و کار هایی دارد که ارائه کننده خدمات متنوعی برای کسب و کارهای فناور هستند خوشه نوآوری ایران برای مجموعه هایی مانند شتاب دهنده ها و مراکز رشد مراکز نوآوری و نهادهای سرمایه گذاری می تواند بیشترین میزان ورودی را داشته باشد و به عبارتی بیشترین میزان مشتری را برای آنها به ارمغان آورد.

تصویر

سیلیکون دشت

مزیت و منافع سیلیکون دشت برای  برای کسب و کار ها و  شرکت های مستقر در شهرک وجود دارد که عبارتند از:

تصویر

  • افزایش تبادلات دانش و سطوح تخصصی ناشی از تعاملات نزدیک شرکت ها و در نتیجه هم افزایی دانش بین آنها،
  • ایجاد شبکه و افزایش توانایی در بهره برداری تحولات فناوری
  • تسهیل حل مشکلات از طریق به اشتراک گذاشتن تجربه حاصل از فناوری های مشابه
  • توسعه زیر ساخت های فیزیکی مانند ارتباطات، امکانات حمل و نقل، خدمات پشتیبانی حرفه ای ،حقوقی و مالی
  • بهبود جریان اطلاعات در درون خوشه و در نتیجه استفاده شرکت های مستقر در خوشه از مهارت ها و منابع یکدیگر بعنوان مکمل جهت انجام پروژه های پیچیده مشترک
  • تقویت روابط اجتماعی در میان ورودی های خوشه و افرادی که موجب ایجاد ایده ها، محصولات و خدمات کسب و کار جدید و افزایش فرصت های کار و فعالیت می شود

تصویر