طرح جامع


زمین مورد نظر برای احداث شهرک نوآوری ایران  با وسعت55  هکتار در در جنوب استان البرز و در20 کیلومتری شهر تهران قراردارد . بنابراین موقعیت، سیلیکون دشت در منطقه ای است که به لحاظ عوامل دسترسیدر ارتباط ویژه ای با محورهای صنعتی _ شهری، صنایع بزرگ و اصلی و موسسات آموزشی و پژوهشی قرار دارد. این موقعیت امکان برقراری ارتباطات علمی تحقیقاتی و تامین نیازهای متقابل را بین شهرک نوآوری ایران و صنایع و موسسات آموزشی فراهم آورده است. طرح جامع شهرک به عنوان ابزار اصولی طراحی محیطی و کالبدی برای توسعه شهرک در یک افق 7 ساله، در55 هکتار شامل مجموعه ای از پلاک های قابل واگذاری به شرکت ها و موسسات دانش بنیان، فضاهای سبز و فضاهای سکونت شهری برای اسکان و استقرار طبقه خلاق و کسب و کارهای دانش بنیان، مطابق با استانداردهای جهانی طراحی شده است.

تصویر