موقعیت جغرافیایی

تصویر

بر اساس بررسی هاي دقیق و کارشناسی و با توجه به ظرفیتهـا و قابلیـت هـاي موجود، محل مورد نظر براي احداث شهرک نوآوری ایران در نظر گرفتـه شـده اسـت. وجود دانشگاه های معتبر، صنایع بزرگ و مراکز ملی تحقیقاتی مناطق وسیع کشاورزی محل احداث شهرک را به یکی از قطبهای اصلی اقتصادی کشور خواهد کرد. مجاورت شهرک نوآوری ایران با این قطب علمی  اقتصادی کشور موقعیت ممتازی را برای شرکت ها و واحدهای مستقر در شهرک برای توسعه فعالیت های اقتصادی و ایجاد ارتباطات مناسب با دانشگاه های منطقه و صنایع ایجاد مینماید. از دیگر ویژگی های موقعیت مکانی این شهرک  این است که پتانسیل بالایی در تولید محصولات کشاورزی داشته و از طرفی میزبان بیش از ۱۳ موسسه ملی تحقیقاتی و آموزشی شاخص کشاورزی کشور است.

از جمله مزایای دیگر موقعیت مکانی شهرک می توان به:

تصویر

  • نزدیکی به محورهای مواصلاتی تهران  قزوین
  •   نزدیکی به بازار مصرف چند میلیونی پایتخت و استان البرز برای محصولات کشاورزی
  • نزدیک به فضای کشاورزی پیشرفته استان البرز
  • دسترسی به شبکه آزمایشگاه ها، مهمان سرا های بین المللی، آمفی تئاتر، سالن جهت ایجاد امکانات و کارگاه های فنی
  • دسترسی به شبکه کارآفرینان دانشگاه ها و موسسات آموزشی تحقیقاتی مستقر در کرج
  • دسترسی به مجموعه وسیعی از موسسات تحقیقاتی ملی بخش کشاورزی کشور مستقر در استان البرز هستند
  • دسترسی آسان به فرودگاه مهرآباد پیام امام خمینی و فرودگاه های تخصصی کشاورزی
  • دسترسی به مترو و سیستم حمل و نقل مسافری درون و برون شهری
  • دسترسی ریلی بافاصله 4 دقیقه به ایستگاه قطار

تصویر